Newsletter

Prijavite se za naš Newsletter!

Aktualno

Donesen novi Akcijski plan za 2017. i 2018. uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. lipnja 2017. donijela Odluku o donošenju Akcijskog plana za 2017. i 2018. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Prilikom izrade ovog novog pratećeg provedbenog dokumenta, kojim se detaljno i precizno određuju prioritetne aktivnosti s ciljem upravljanja korupcijskim rizicima u kritičnim područjima koje Strategija identificira, u obzir su uzeti i rezultati provedbe Akcijskog plana za 2015. i 2016., koji je usprkos činjenicama višemjesečnog razdoblja djelovanja tehničke Vlade RH krajem 2015. i početkom 2016. te prijevremenih parlamentarnih izbora 2016., na razini provedenosti od 57%. S ciljem osiguravanja provedbe neprovedenih aktivnosti iste su implementirane u novi Akcijski plan.

U  participativnom  procesu  izrade  Akcijskog  plana  za  2017.  i  2018.  godinu  sudjelovao  je  velik  broj tijela državne uprave, predstavnika JLP(R)S, udruga civilnog društva, socijalnih partnera i privatnog sektora, a Ministarstvo pravosuđa je provelo i savjetovanje s javnošću o Nacrtu Akcijskog plana.

Dokument je generalno usmjeren na jačanje transparentnosti (osiguranje dostupnosti informacija), odgovornosti i integriteta dužnosnika i službenika, učinkovitosti u radu tijela javne vlasti kroz definiranje jasnih pravila ponašanja službenika i dužnosnika te uklanjanje preostalih nedostataka u organizaciji sustava i zakonodavnom okviru u prioritetnim horizontalnim i sektorskim područjima.

U Akcijskom planu nalazi se 126 aktivnosti, od čega je Povjerenik za informiranje nositelj provedbe njih 11, a sunositelj njih 13.

Aktivnosti Povjerenika za informiranje čija je provedba planirana do kraja 2017. godine u najvećem dijelu se odnose na izradu niza smjernica i uputa: Smjernica o objavi proračunskih dokumenata i izvješća u otvorenom formatu, Smjernica za osiguravanje javnosti rada tijela JLP(R)S sukladno članku 12. ZPPI, Smjernica za uređivanje instituta vijećničkih pitanja u statutima i općim aktima JLP(R)S te uputa o postupanju tijela javne vlasti u slučaju postojanja zakonskih ograničenja na informaciji i moguće zlouporabe prava, kao i na praćenje provedbe ZPPI u dijelu u kojem će se analizirati transparentnost dodjele bespovratnih sredstava (tijela državne uprave, agencija i zaklada) neprofitnim organizacijama na natječajima te izradu preporuka za poboljšanje transparentnosti.

Ostale aktivnosti, planirane za 2018., odnose se na praćenje primjene članaka 10. i 11. ZPPI od strane agencija i odabranih JLP(R)S, kao i na niz edukativno-promotivnih aktivnosti, od održavanja regionalnih radionica o transparentnosti i otvorenosti tijela javne vlasti na lokalnoj razini, preko održavanja webinara za službenike za informiranje, do provedbe kampanje za korisnike (građane, medije, udruge, privatni sektor), za što su planirana sredstva iz ESF projekta „Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti, udruga, medija i građana za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama“.

U Akcijskom planu također su pojačane aktivnosti u cilju jačanja transparentnosti na razini trgovačkih društava u kojima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju vlasničke udjele, u sklopu čega se planira objava popisa predmetnih društava u strojno čitljivom obliku. Ujedno su planirane aktivnosti drugih tijela glede otvaranja podataka u njihovom vlasništvu, poput objave podataka o javnim nabavama iz Elektroničkog oglasnika javne nabave u otvorenom formatu, popisa trgovačkih društava u većinskom vlasništvu RH u ponovno uporabljivom obliku, baze podataka o financiranju  projekata organizacija civilnog društva u otvorenom obliku, registra obnovljivih izvora energije, registra tijela koji dodjeljuju potpore i subvencije, registra koncesija itd.

Akcijski plan dostupan je ovdje.

 

Objavljeno: 4.7.2017.

Publikacije o pristupu informacijama

Uz potporu Britanskog veleposlanstva, a u svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje izradio je […]

Multimedija

Pogledajte multimedijalne filmove iz područja prava na pristup informacijama…    Related

Obraćanje Pučkoj pravobraniteljici

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete […]