Newsletter

Prijavite se za naš Newsletter!

Isključiva prava

Osnovno načelo ponovne uporabe jest zabrana diskriminacije – informacije za ponovnu uporabu dostupne su svim podnositeljima zahtjeva uz istu naknadu i pod istim uvjetima. 

Tijelo javne vlasti ne može ugovorom ili drugim sporazumom ili odlukom odobriti podnositelju zahtjeva takvu ponovnu uporabu informacija koja bi spriječila ponovnu uporabu tih informacija od strane drugih korisnika, niti može ograničiti davanje informacije na određen broj korisnika (čl. 34., st.1.).

U skladu s PSI Direktivom moguće je u određenim slučajevima dati pravo na isključivu uporabu i to  kada je prijeko potrebno ugovoriti ili ovlastiti treću osobu da koristi informacije za pružanje određene javne usluge ili usluga u javnom interesu.

Takve ugovore ili odluke kojim se odobravaju isključiva prava za ponovnu uporabu informacija tijelo javne vlasti mora objaviti na svojoj Internet stranici i dostaviti u roku od 15 dana od sklapanja ili donošenja Povjereniku za informiranje koji vodi javno dostupnu evidenciju isključivih prava te periodično provjerava opravdanost razloga za odobravanje isključivog prava svake tri godine.

Sadržaj i način vođenja evidencije isključivih prava za ponovnu uporabu uređuje se pravilnikom koji donosi ministar uprave:

  • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (NN 20/16)

Povjerenik za informiranje sukladno zakonskoj ovlasti poziva tijela javne vlasti da dostave odluke ili ugovore o isključivim pravima na ponovnu uporabu informacija koje su sklopili s trećim osobama.

Publikacije o pristupu informacijama

Uz potporu Britanskog veleposlanstva, a u svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje izradio je […]

Multimedija

Pogledajte multimedijalne filmove iz područja prava na pristup informacijama…   

Obraćanje Pučkoj pravobraniteljici

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete […]