Newsletter

Prijavite se za naš Newsletter!

Aktualno

Novi Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

Dana 18. 7. 2018. godine stupit će na snagu Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“, broj 61/2018.), u kojem Povjerenik za informiranje ima ulogu drugostupanjskog tijela u postupku odobravanja pristupa gradivu koje nije javno dostupno u smislu navedenog Zakona. Tako je člankom 22. stavkom 6. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima određeno kako se protiv rješenja državnog arhiva i arhiva jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz stavka 5. ovoga članka može podnijeti žalba Povjereniku za informiranje u roku od 15 dana od dostave rješenja.

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima također implicira primjenu odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13., 85/15.), budući da je člankom 4. stavkom 2. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima propisano kako se na pitanja u vezi sa zaštitom tajnosti podataka, zaštitom osobnih podataka te prava na pristup informacijama u odnosu na javno dokumentarno i javno arhivsko gradivo i privatno arhivsko gradivo, koja nisu uređena ovim Zakonom, primjenjuju se zakoni i drugi propisi kojima se uređuju zaštita tajnosti podataka, zaštita osobnih podataka i pravo na pristup informacijama.

Osim navedenog, Zakon o arhivskom gradivu i arhivima u svoj sadržaj uvodi i primjenu testa razmjernosti i javnog interesa, budući da je njegovim člankom 18. stavkom 5. propisano kako se javno arhivsko gradivo može dati na korištenje prije isteka rokova iz stavaka 3. i 4. ovoga članka ako je na temelju zakona kojima se uređuje pravo na pristup informacijama i zaštita tajnosti podataka utvrđeno da javni interes, koji se ostvaruje dostupnošću podataka, preteže nad interesima koji se štite ili ako su prethodno poduzete mjere koje osiguravaju zaštitu javnih i privatnih interesa zbog kojih je utvrđeno ograničenje dostupnosti odnosno koje onemogućuju uvid u klasificirane podatke.

Publikacije o pristupu informacijama

Uz potporu Britanskog veleposlanstva, a u svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje izradio je […]

Multimedija

Pogledajte multimedijalne filmove iz područja prava na pristup informacijama…    Related

Obraćanje Pučkoj pravobraniteljici

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete […]