Drugostupanjski postupak

Povjerenik za informiranje drugostupanjsko je tijelo koje rješava o žalbama korisnika na rješenja tijela javne vlasti. Žalbu na rješenje korisnik može podnijeti Povjereniku za informiranje u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, putem prvostupanjskog tijela koje je donijelo rješenje. Također, žalba Povjereniku može se izjaviti i kad tijelo javne vlasti u zakonskom roku ne odluči o zahtjevu podnositelja (tzv. šutnja uprave). U tom slučaju žalba se može podnijeti i neposredno Povjereniku.

Rok za odlučivanje o žalbi je 30 dana od dana predaje uredne žalbe, odnosno 60 dana (kada Povjerenik ispituje pravilnost odnosno provodi test razmjernosti i javnog interesa) ili 90 dana (kada Povjerenik traži mišljenje Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost u vezi klasificiranih informacija).

Protiv rješenja Povjerenika može se pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske. To mogu učiniti i tijelo javne vlasti koje je rješavalo o zahtjevu i korisnik koji je podnio žalbu Povjereniku. Upravni spor se može pokrenuti i ako Povjerenik nije odlučio o žalbi u zakonskim rokovima. Visoki upravni sud Republike Hrvatske mora donijeti odluku o tužbi u roku od 90 dana. Tužba ima odgodni učinak ako je rješenjem omogućen pristup informaciji.

GodinaPodnesene žalbeŽalbe zbog šutnje upraveŽalbe u rješavanjuRiješene žalbe
2014658400807524
2015624402906526
20166353841.015674
20171.1174981.5131.188