Temeljem članka 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13,  38/13,  01/15, 138/15, 61/17 i 70/19) i sukladno Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“, broj 100/11) i Planu prijma  na  stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu povjerenika za informiranje za 2019. godinu KLASA: 112-07/19-01/01, URBROJ: 401-01/02-19-9 od 30. kolovoza 2019. godine, Povjerenik za informiranje raspisuje

Javni poziv

za prijam osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

 

Osoba se prima na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na vrijeme od 12 mjeseci za sljedeće radno mjesto:

  • Služba za zaštitu prava na pristup informacijama, Samostalni upravni referent – 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti:

  • završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne struke
  • znanje engleskog jezika
  • poznavanje rada na računalu

 

Na javni poziv mogu se javiti osobe oba spola.

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete iz članka 4. stavka 1. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima kojima je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:

a) je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijalista ili stručnim nazivom sveučilišnog ili stručnog prvostupnika struke ili sa završenom srednjom školom u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju;

b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;

c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima;

d) za nju ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1. Zakona o državnim službenicima.

Iznimno od citiranog stavka 1. podstavka a) članka 4. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine«, broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. toga Zakona.

Pored navedenih uvjeta, kandidat/kinja treba ispunjavati i uvjete iz članka 37. stavka 2. Zakona o tržištu rada („Narodne novine“, broj 118/18) i voditi se kao nezaposlena osoba do navršenih 30 godina života koja se u evidenciji nezaposlenih osoba vodi najmanje 30 dana kao nezaposlena osoba, koja nema odgovarajuće radno iskustvo u stečenoj kvalifikaciji na srednjoškolskoj razini i razini visokog obrazovanja i više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

U prijavi na javni poziv trebaju se navesti osobni podaci podnositelja/ljice prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona i po mogućnosti adresa e-pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijava na javni poziv mora biti vlastoručno potpisana.

Uz prijavu kandidati/kinje su dužni priložiti:

  1. životopis
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
  3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanje (presliku diplome ili uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi)
  4. dokaz o tome da nemaju više od 12 mjeseci odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale (elektronički zapis/potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
  6. uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje,

Urednom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidat/kinja je prije sklapanja pisanog ugovora dužna dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

S kandidatima/kinjama prijavljenim na javni poziv koji su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu, te ispunjavaju formalne uvjete obavit će se razgovor.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao/la svoju prijavu na javni poziv.

O vremenu i mjestu održavanja razgovora kandidati/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete bit će obaviješteni putem e-maila ili telefona.

Odluku o izboru kandidata/kinje donosi Povjerenik za informiranje vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji kandidata/kinje.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranom kandidatu/kinji.

S kandidatom/kinjom izabranim na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja, međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Izabrani kandidat/kinja ne ostvaruje status državnih službenika, ne zasniva radni odnos i ne prima naknadu za rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju osoba može polagati državni stručni ispit sukladno odredbi članka 61.a stavka 3. Zakona o državnim službenicima.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva na adresu: Povjerenik za informiranje, Jurišićeva 19, 10000 Zagreb, s naznakom „ Javni poziv na stručno osposobljavanje“.

Javni poziv objavit će se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Povjerenika za informiranje www.pristupinfo.hr.

Javni poziv u .pdf formatu možete preuzeti ovdje.