Newsletter

Prijavite se za naš Newsletter!

O Povjereniku za informiranje

OPĆENITO

Povjerenik za informiranje je neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama koji štiti, prati i promiče Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno pravo na pristup informacijama te ponovnu uporabu informacija.

Povjerenika temeljem javnog poziva bira Hrvatski sabor na vrijeme od pet godina uz mogućnost ponovnog izbora. Povjerenik je u svom radu samostalan i neovisan i za svoj rad odgovara Hrvatskom saboru.  Povjerenik ima Ured kao stručnu službu.

Prva povjerenica za informiranje dr.sc. Anamarija Musa izabrana je u Hrvatskom saboru 25. listopada 2013.

 

ZADACI I OVLASTI POVJERENIKA

Osnovni zadaci Povjerenika za informiranje odnose se na provedbu drugostupanjskog postupka u predmetima prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, inspekcijski nadzor, nadzor nad provedbom zakona, uspostavljanje međunarodne suradnje i suradnje s tijelima Europske unije  te domaće stručne suradnje i suradnje s tijelima javne vlasti, informiranje javnosti i promicanje prava na pristup informacijama, predlaganje mjera i programa za usavršavanje u području prava na pristup informacijama

Djelokrug rada Povjerenika za informiranje definiran je člankom 35. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama. U skladu s tim,  Povjerenik:

 • obavlja poslove drugostupanjskog tijela u rješavanju žalbi o ostvarivanju prava na pristup informacijama i prava na ponovnu uporabu informacija;
 • obavlja nadzor i provodi inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona;
 • prati provedbu ovoga Zakona i propisa kojima se uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija te izvješćuje javnost o njihovoj provedbi;
 • predlaže tijelima javne vlasti poduzimanje mjera radi unapređivanja ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, uređenog ovim Zakonom;
 • informira javnost o ostvarivanju prava korisnika na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija;
 • predlaže mjere za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika za informiranje u tijelima javne vlasti i upoznavanje s njihovim obvezama u vezi s primjenom ovoga Zakona;
 • inicira donošenje ili izmjene propisa radi provedbe i unapređenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija;
 • podnosi Hrvatskome saboru izvješće o provedbi ovoga Zakona i druga izvješća kad ocijeni da je to potrebno;
 • svake tri godine izvješćuje Europsku komisiju o dostupnosti informacija za ponovnu uporabu, a osobito o uvjetima korištenja, isključivim pravima, naplati troškova te postupanju po pravnim lijekovima. Izviješće se objavljuje na internetskoj stranici Povjerenika;
 • sudjeluje u radu radnih tijela Hrvatskoga sabora i prisustvuje sjednicama Hrvatskoga sabora kad su na dnevnom redu pitanja iz njegova djelokruga;
 • podnosi optužni prijedlog i izdaje prekršajni nalog za utvrđene prekršaje.

 

Drugostupanjski postupak

Protiv rješenja tijela javne vlasti može se izjaviti žalba Povjereniku za informiranje u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.  Žalba se podnosi putem prvostupanjskog tijela

Žalba se može izjaviti i kad tijelo javne vlasti, u propisanom roku, ne odluči o zahtjevu podnositelja (tzv. šutnja uprave)

Rok za odlučivanje o žalbi je 30 dana od dana predaje uredne žalbe, odnosno 60 dana (kada Povjerenik ispituje pravilnost odnosno provodi test razmjernosti i javnog interesa) odnosno 90 dana (kada Povjerenik traži mišljenje Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost u vezi klasificiranih informacija)

Protiv rješenja Povjerenika može se pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske. Visoki upravni sud Republike Hrvatske mora donijeti odluku o tužbi u roku od 90 dana. Tužba ima odgodni učinak ako je rješenjem omogućen pristup informaciji.

 

Inspekcijski nadzor

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika za informiranje. Inspekcijski nadzor obavlja se  povodom zaprimljenih predstavki korisnika prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, na prijedlog treće strane ili po službenoj dužnosti.

U obavljanju inspekcijskog nadzora nad primjenom Zakona inspektori nadziru osobito:

 • objavljuje li tijelo javne vlasti proaktivno informacije na internet stranici sukladno članku 10. stavku 1. Zakona;
 • provodi li tijelo javne vlasti savjetovanje s javnošću sukladno članku 11. Zakona;
 • osigurava li tijelo javne vlasti javnost rada sukladno članku 12. stavku 1. Zakona;
 • je li u tijelu javne vlasti određen službenik za informiranje i postupa li službenik za informiranje u skladu s ovlastima propisanim Zakonom;
 • vodi li tijelo javne vlasti poseban službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija;
 • pravilnost primjene odredbi Zakona povodom zahtjeva za pristup informacijama i zahtjeva za ponovnu uporabu informacija;
 • poduzimanje ostalih radnji povodom zaprimljenih zahtjeva za pristup informacijama i zahtjeva za ponovnu uporabu;
 • objavljuje li tijelo javne vlasti informacije o naplati troškova za pristup i ponovnu uporabu informacija te uvjete za ponovnu uporabu informacija;
 • dostavlja li tijelo javne vlasti izvješće sukladno članku 60. Zakona.

U obavljanju inspekcijskog nadzora, inspektori imaju pravo zahtijevati i dobiti od tijela javne vlasti sve informacije koje su predmet postupka, u skladu s Zakonom. Inspekcijski nadzor provodi se kao  neposredni inspekcijski nadzor, izravnim uvidom u podatke i dokumentaciju nadziranog tijela javne vlasti te uvjete i način rada nadziranog tijela javne vlasti i posredni inspekcijski nadzor, izravnim uvidom u dostavljene podatke i dokumentaciju.

Nakon provedenoga inspekcijskog nadzora, inspektor sastavlja zapisnik o utvrđenim nezakonitostima, nepravilnostima i nedostacima te može izreći mjere.

Protiv zapisnika čelnik nadziranog tijela javne vlasti može podnijeti prigovor u roku od osam dana od dana primitka zapisnika.  Povodom prigovora donosi se odluka o prigovoru na zapisnik. Odluka se mora donijeti u roku od 30 dana od primitka prigovora.

Čelnik nadziranog tijela javne vlasti dužan je izvršiti izrečene mjere u roku koji je određen zapisnikom i  dužan je u roku od 15 dana od isteka roka za poduzimanje zapisnikom izrečenih mjera dostaviti inspektoru izvješće i dokaze o izvršenju mjera.  Kontrolu izvršenja izrečenih mjera inspektor obavlja u pravilu posredno, pribavljanjem izvješća i dokaza o provedbi mjera, a može se obaviti i neposrednim kontrolnim inspekcijskim nadzorom.

Inspektori postupaju po predstavkama na rad tijela javne vlasti vezano uz primjenu Zakona i dužni su razmotriti zaprimljenu predstavku. Ako po razmatranju predstavke inspektor ocijeni navode iznesene u predstavci osnovanim, uz traženje izvješća ovlašten je uputiti upozorenje radi hitnog uklanjanja mogućih nezakonitosti.  Ako se u postupanju po predstavci utvrdi da su činjenice izložene u predstavci točne, a otklanjanje nezakonitosti ili nepravilnosti zahtijeva izricanje mjere, inspektor će po službenoj dužnosti provesti inspekcijski nadzor. Inspektor je dužan pisanim putem obavijestiti podnositelja predstavke o utvrđenim činjenicama, odnosno poduzetim mjerama povodom predstavke. Obavijest nije upravni akt.

 

Praćenje provedbe Zakona

Povjerenik za informiranje prati i analizira provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama.

U tu svrhu  provodi istraživanja i stručne analize iz područja prava na pristup informacijama i prava na ponovnu uporabu informacija, uključujući prikupljanje podataka i izradu usporedne analize inozemnih iskustava u primjeni Direktive o ponovnoj uporabi informacija 2003/98/EZ, 2013/37/EU;  potiče i održava kontinuiranu suradnju Povjerenika sa službenicima za informiranje u tijelima javne vlasti; izrađuje i održava registar službenika za informiranje (popis tijela javne vlasti);  izrađuje i održava evidenciju isključivih prava na ponovnu uporabu informacija; utvrđuje sadržaj, prikuplja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama od tijela javne vlasti te obrađuje pristigle podatke koji su uključeni u izvješća koja Povjerenik podnosi; podnosi izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama i druga Izvješća Hrvatskom saboru te izvješće o provedbi Direktive o ponovnoj uporabi informacija Europskoj komisiji.

Povjerenik za informiranje redovito provodi i objavljuje analize provedbe pojedinih odredbi Zakona u određenim skupinama tijela javne vlasti.

Analize dobivene praćenjem koriste se za jačanje kvalitete edukacijskih programa i izradu smjernica za provedbu zakona.

 

Promocija

Povjerenik za informiranje  pravodobno i redovito obavještava stručnu i opću javnost o aktualnim temama iz područja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, a posebno o ostvarivanju prava korisnika na pristup i ponovnu uporabu informacija;  potiče i održava kontinuiranu suradnju Povjerenika s organizacijama civilnog društva, akademskom zajednicom, drugim institucijama i medijima;  organizira javne tribine, okrugle stolove, rasprave i savjetovanja;  osmišljava i provodi edukacijske i promotivne aktivnosti iz područja prava  na pristup informacijama za ciljane društvene skupine (građani, mediji, udruge civilnog društva, privatni sektor) te posebno provodi programe edukacije za službenike za informiranje u tijelima javne vlasti u vezi s primjenom Zakona o pravu na pristup informacijama.

U 2015 godini Povjerenik i službenici Ureda organizirali su odnosno sudjelovali na 40 edukacija i 42 javna događanja u Hrvatskoj i inozemstvu.

 

Hrvatski sabor na sjednici održanoj dana 25. listopada 2013. godine izabrao je dr.sc. Anamariju Musa za Povjerenicu za informiranje. Oduka o izboru objavljena je u “Narodnim novinama” , broj 131, dana 30.10.2013. godine.

dr.sc. Anamarija Musa, dipl.iur.
e-mail: povjerenica@pristupinfo.hr

anamarijaDiplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1999. godine, magistrala Europsku politiku i upravljanje na London School of Economics and Political Science 2004. te doktorirala 2009. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom Europeizacija i agencijski model javne uprave. Od 2001. do 2014. zaposlena na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, isprva kao znanstveni novak, zatim asistentica, viša asistentica te od 2010. docentica na Katedri za upravnu znanost. Objavila je tridesetak znanstvenih i stručnih radova i sudjelovala na više od dvadeset znanstvenih i stručnih skupova te je sudjelovala na desetak znanstveno-istraživačkih projekata. Članica je Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Instituta za javnu upravu, Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Hrvatskog politološkog društva te Međunarodnog udruženja za političke znanosti. Sudjelovala je na nekoliko projekata reforme javne uprave vezanih za status državnih službenika, upravni postupak, funkcionalnu reviziju i slično. Bila je angažirana kao član stručnih povjerenstava i radnih skupina za izradu zakona te konzultant za međunarodne institucije.

Povjereniku u radu pomaže njegov Ured kao stručna služba.

Rad Povjerenika i ustrojstvo ureda uređen je Poslovnikom Povjerenika za informiranje,  kojeg donosi uz suglasnost Hrvatskog sabora, a važeći Poslovnik objavljen je u Narodnim Novinama, broj 41/2016. Unutarnja organzacija i sistematizacija radnih mjesta utvrđena je Pravilnikom o unutarnjem redu Povjerenika za informiranje (od 8.6.2016., s izmjenama od 13.10.2017.).

Ured ima tri ustrojstvene jedinice:

 • Služba za zaštitu prava na pristup informacijama – 8 državnih službenika
 • Služba za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama – 4 državna službenika
 • Služba za opće poslove – 2 državna službenika

U Uredu je na dan 4. svibnja 2018. zaposleno 14 državnih službenika slijedeće obrazovne strukture – 9 pravo, 2 političke znanosti, 2 informacijsko-komunikacijske znanosti, 1 javna uprava. Prema razini obrazovanja, 13 je magistara struke / diplomiranih, te 1 prvostupnik. Dvije službenice imaju magisterij znanosti. Od ukupno 16 osoba (uključujući povjerenicu za infomiranje i stručnog osposobljenika), 11 je žena i 5 muškaraca.

 

Služba za zaštitu prava na pristup informacijama

 

Služba za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama

 

Služba za opće poslove

 

Stručno osposobljavanje

 • Danijela Hopek, bacc.admin.publ.

Temeljni akti

 • Poslovnik Povjerenika za informiranje (.html)
 • Pravilnik o unutarnjem redu Povjerenika za informiranje (.doc/.pdf)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem redu povjerenika za informiranje (.pdf)

Strateški planovi

 • Strateški plan 2019.-2021. (.doc/.pdf)
 • Strateški plan 2018.-2020. (.doc/.pdf)
 • Strateški plan 2017.-2019. (.doc/.pdf)
 • Strateški plan 2016.-2018. (.doc/.pdf)
 • Strateški plan 2015.-2017. (.doc/.pdf)

Godišnji planovi rada

 • Godišnji plan rada Povjerenika za informiranje za 2018. godinu (.doc/.pdf)
 • Godišnji plan rada Povjerenika za informiranje za 2017. godinu (.doc/.pdf)
 • Godišnji plan rada Povjerenika za informiranje za 2016. godinu (.doc/.pdf)
 • Godišnji plan rada Povjerenika za informiranje za 2015. godinu (.doc/.pdf)
 • Godišnji plan rada Povjerenika za informiranje za 2014. godinu (.pdf)

Izvješća o godišnjim planovima

 • Izvješće o provedbi Godišnjeg plana rada za 2017. godinu (.pdf)

Financijski dokumenti

 • Proračun Povjerenika za informiranje za 2018. godinu (.xls/.pdf)
 • Proračun Povjerenika za informiranje za 2017. godinu i izvršenje proračuna (.xls/.pdf)
 • Financijski izvještaj za 2017. godinu (.xls)
 • Proračun Povjerenika za informiranje za 2017. godinu (.xls/.pdf)
 • Proračun Povjerenika za informiranje za 2016. godinu i izvršenje proračuna (.xls/.pdf)
 • Proračun Povjerenika za informiranje za 2016. godinu (.xls/.pdf)
 • Financijski izvještaj za 2016. godinu (.xls)
 • Proračun Povjerenika za informiranje za 2015. godinu i izvršenje proračuna (.xls/.pdf)
 • Proračun Povjerenika za informiranje za 2015. godinu (.doc)
 • Proračun Povjerenika za informiranje za 2014. godinu i izvršenje proračuna (.doc)
 • Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (.doc/.pdf)
 • Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu (.xls/.pdf)
 • Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu (.xls/.pdf)
 • Plan nabave roba, radova i usluga za I-III 2016. godine (.xls/.pdf)
 • Plan nabave roba, radova i usluga za IV-XII 2016. godine (.xls/.pdf)
 • Plan nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu (.pdf)
 • Plan nabave za 2017. godinu za predmete nabave iz nadležnosti Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu,  sukladno Odluci o nabavnim kategorijama (NN 64/2016) (.xls/.pdf)
 • Registar ugovora o javnoj nabavi za 2017. godinu (.xls/.pdf)
 • Registar ugovora o javnoj nabavi za 2016. godinu (.xls/.pdf)
 • Registar ugovora o javnoj nabavi za 2015. godinu (.xls/.pdf)
 • Registar ugovora o javnoj nabavi za 2014. godinu (.xls/.pdf)

Zapošljavanje i službenici

 • Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu povjerenika za informiranje za 2018. godinu (.pdf)
 • Plan prijma u državnu službu za 2018. godinu (.pdf/.html)
 • Plan prijma u državnu službu za 2017. godinu (.pdf)
 • Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu povjerenika za informiranje za 2017. godinu (.pdf)
 • Plan prijma u Ured povjerenika za informiranje za 2015. godinu (.pdf/.html)
 • Plan prijma u Ured povjerenika za informiranje za 2014. godinu (.pdf/.html)
 • Odluka o imenovanju službenika za informiranje (.pdf)
 • Odluka o ovlasti za potpisivanje akata (.pdf)
 • Etički kodeks državnih službenika (.html)

Kretanje broja zaprimljenih zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (2004-2015)

zaprzah2015

 • podaci u otvorenom formatu: .csv

 

Kretanje broja žalbenih postupaka po godinama i načinu rješavanja (2011-2015)

zaprzalb2015

 • podaci u otvorenom formatu: .csv

Povjerenica je članica Mreže povjerenika i drugih institucija koje okuplja Centar za slobodu informiranja (Centre for Freedom of Information sa sjedištem u Škotskoj), u čiji je Međunarodni savjetodavni odbor imenovana 2014. godine.

Također, redovito sudjeluje u radu Radne skupine Europske komisije za podatke javnog sektora (PSI – Public Sector Information), koja je stručno savjetodavno tijelo Europske komisije za područje ponovne uporabe informacija. U okviru radne skupine države članice razmjenjuju informacije i utvrđuju dobru praksu, raspravljaju moguće promjene propisa, izvještavaju o napretku transpozicije direktiva o ponovnoj uporabi i dr.

Povjerenik za informiranje surađuje i s međunarodnim organizacijama i udrugama, kao što su Svjetska Banka, OECD, Transparency International, U4No Anticorruption Resource Centre i dr.

Povjerenica za informiranje i službenici Ureda aktivno sudjeluju u projektima i aktivnostima potpore promicanja transparentnosti i prava na pristup informacijama u drugim zemljama (Albanija, Kosovo, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Tunis i MENA regija).

Povjerenica za informiranje bila je domaćin dvaju studijskih posjeta u 2015. godini u kojima su sudjelovali predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka i dostupnost javnih informacija Crne Gore i Komisije za pristup javnim informacijama Makedonije.

Publikacije o pristupu informacijama

Uz potporu Britanskog veleposlanstva, a u svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje izradio je […]

Multimedija

Pogledajte multimedijalne filmove iz područja prava na pristup informacijama…   

Obraćanje Pučkoj pravobraniteljici

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete […]